FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्षsort ascending दस्तावेज
सााँगुरीगढी गाउाँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७९ ८०/८१ PDF icon Bisayagat.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको लोगो तथा पालिका गान प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ८०/८१ PDF icon Logo Rajpatra.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको भूमि वर्गीकरण पुस्तिका, २०८० ७९/८० PDF icon Rajpatra Domy.pdf
आर्थिक ऐेन २०८० ७९/८० PDF icon Arthik Ain 2080.pdf
आर्थिक ऐेन २०८० ७९/८० PDF icon Arthik Ain 2080.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन २०७५.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा छनौट गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ PDF icon गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा छनौट गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
राजपत्र: स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
राजपत्र: स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
राजपत्र: आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages