FAQs Complain Problems

सूचना

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्षsort ascending दस्तावेज
साँगुरीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन २०७५.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा छनौट गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ PDF icon गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा छनौट गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
राजपत्र: स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
राजपत्र: स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
राजपत्र: आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
राजपत्र: विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
राजपत्र: स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
राजपत्र: स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ PDF icon साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages