FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 02/15/2019 - 16:39 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:15 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, 2075.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:13 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:11 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा छनौट गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:09 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवा कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:07 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ऐेन २०७५.pdf
साँगुरीगढी गाउँपिलकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:06 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५ Final.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:49 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५ Final.pdf

Pages