FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐेन ८०/८१ 08/16/2023 - 21:34 PDF icon CamScanner 08-11-2023 11.27.pdf
आर्थिक ऐेन २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 15:41 PDF icon Arthik act 2079.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट आ.व २०७९।८० को वार्षिक योजना तर्जूमाका लागि विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको मार्गदर्शन,२०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 17:20 PDF icon jpg2pdf.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विनियोजन विधयक,२०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 15:01 PDF icon Image-converted.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आ.व २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 06/10/2021 - 15:40 PDF icon Niti tatha karyakram 078.079 for today (1).pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:06 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:04 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐेन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:02 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको शिक्षाा ऐन,२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७६ .pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:00 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 11:59 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf

Pages