FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्षsort ascending दस्तावेज
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
राजपत्र: उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७४/७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages