FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्षsort ascending दस्तावेज
राजपत्र: विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
राजपत्र: स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
राजपत्र: स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ PDF icon साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
राजपत्र: साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf

Pages