FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षकsort ascending आर्थिक वर्ष दस्तावेज
सााँगुरीगढी गाउाँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७९ ८०/८१ PDF icon Bisayagat.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको लोगो तथा पालिका गान प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ८०/८१ PDF icon Logo Rajpatra.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको भूमि वर्गीकरण पुस्तिका, २०८० ७९/८० PDF icon Rajpatra Domy.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन २०७५.pdf
साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ PDF icon साँगुरीगढी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
राजपत्र: स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
राजपत्र: स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
राजपत्र: स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
राजपत्र: स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf

Pages